TERM 2 Exams - MODIFIED SCHEDULE

Wed, 21 Feb 2024

Սիրելի ծնողք,
Ուսուցչաց Տօնը Մարտի 11-ին նշելու Կրթութեան Նախարարութեան որոշումի հիման վրայ, 2-րդ Եռամասեակի քննութիւններու ժամանակացոյցին մէջ կատարած ենք որոշ փոոխութիւններ, որոնք կը յանձնենք Ձեր ազնիւ ուշադրութեան:

Յաջողութեան ջերմ մաղթանքներով՝

Տնօրէնութիւն

Dear parents,
Based on the Ministry of Education's decision to note Teachers' Day on Monday, the 11th of March, we have made certain changes in the schedule of TERM  2 Exams.

We bring the modified schedule to your kind attention.

Best regards,

The Administrative office of the AGBU SchoolsName
Title
Comment